صورتجلسه پنجاه وششم(99/11/28)

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 99/11/21با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده-خلاصه مذاکرات  

1-نامه شماره 99/20/16543 مورخ 99/11/13 شهرداری محترم درخصوص درخواست شرکت عمران مسکن شمال مبنی بر تغییر کاربری اراضی ضلع شمال بلوار شهید علیزاده-حدفاصل نوار سبز بلوار الی خیابان 16 متری از کاربری جهانگردی و پذیرایی به کاربری مسکونی و با توجه به صورتجلسه فی ما بین شهرداری و شرکت عمران مسکن شمال به شماره 99/20/16568 مورخ 98/11/5و احداث باشگاه ساحلی در پارکینگ ششم و احداث خیابان ساحلی و رعایت سرانه فضای سبز قرائت و جهت بررسی

به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

2-نامه شماره 99/20/16610 مورخ 99/11/14 شهرداری محترم درخصوص سه نسخه بودجه پیشنهادی شهرداری که مستند به ماده 25 آیین نامه مالی شهرداریها  در چارچوب بخشنامه 1400 شهرداری ها کشور موضوع ابلاغیه شماره 36622 مورخ 99/9/15ریاست محترم سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تهیه و تنظیم گردیده است، لازم به توضیح است بودجه موصوف به مبلغ 1/350/000/000 هزار میلیارد ریال (یکصدو سی و پج میلیارد تومان) می باشد که نسبت به بودجه مصوب سال قبل 64 درصد افزایش داشته، ضمناً اعتبارات هزینه ای بالغ بر 000/000/000/540 ریال (40%) و اعتبارات تملک سرمایه ای بالغ بر 810/000/000/000 ریال (60%) در قالب 70 پروژه می باشد قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

3-نامه جمعیت هلال احمر شهرستان بابلسر درخصوص درخواست صدور پروانه رایگان جهت ساخت بنای ساختمان اداری آن مجموعه قرائت و ضمن موافقت مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

4-نامه مدیریت شهرک آریا درخصوص شکایت از تخلفات صورت گرفته در عملیات ساختمانی و مقدار سطح اشغال زمین به پروانه شماره 99/20/4625که موجب سلب آسایش ساکنین و مالکین شهرک مذکور گردیده قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

5-نامه آقای گودرزی درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تعمیر منزل ایشان که اخیراً دچار آتش سوزی شده است قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

6-نامه اهالی محله شهید طالبی درخصوص درخواست انسداد جاده انتهای خیابان شهید طالبی به کمربندی و ایجاد چند سرعت گیر قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا موضوع در شورای ترافیک مطرح گردد.

7-نامه ساکنین محله شهید طالبی درخصوص درخواست اجرا پروژه سنگ چین رودخانه بابلرود(دیوارچینی) قرائت و مقرر گردید با اداره آب منطقه ای مکاتبه تا در صورت امکان خط پروژه تغییر پیدا کند.

8-نامه ساکنین محله گلچین سرا درخصوص درخواست احداث سرعت گیر قرائت و مقرر گردید نامه رئیس راهور شهرستان جهت تایید بپیوست در صورت موافقت   با شهرداری محترم مکاتبه تا اقدام لازم صورت گیرد.

9-نامه آقای حبیب الله قادسی درخصوص ورودی پارکینگ مجتمع پزشکی کیان قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت رعایت موارد قانونی مکاتبه گردد.

10-نامه آقای مجید شناسی درخصوص تعیین تکلیف ملک خود در محدوده طرح تفصیلی قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم پیرو مکاتبات قبلی امکان ملک معوض داده شود.

11-نامه رئیس هیات مدیره کانون مهندسین شهرستان بابلسر درخصوص بازنگری طرح تفصیلی قرائت و مقرر گردید با شهرداری مکاتبه تا پیرو مکاتبات متعدد بازنگری طرح جامع تفصیلی صورت پذیرد.

12-نامه مجتمع مسکونی فرهنگیان درخصوص تجمیع آب های سطحی و باران که باعث اختلال در رفت و آمد گردیده قرائت و مقرر گردید جهت هدایت آب های سطحی براساس نقشه برداری انجام شده احداث اگو به سمت بلوارساحلی و آسفالت با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

13-نامه آقای سید مصطفی متولی در خصوص درخواست صدور مجوز بمنظور ساخت خانه مسکونی براساس ملغی شدن طرح خیابان شهید طلابیان 2 قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه و در صورت امکان خط پروژه مشخص گردد.

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 99/20/15798مورخ 99/10/25 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/15671 مورخ 99/10/23 فی ما بین شهرداری و آقای سید امید  حسینی راد مالک پلاک ثبتی 15386/5362/7644 واقع در خیابان شهرک شهید میرزایی مشتمل بر 6 بند قرائت و با افزایش طبقات از 5/4 روی پیلوت به 6 طبقه روی پیلوت در صورت تامین پارکینگ در محل و رعایت مقررات ملی ساختمان پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 99/20/16001مورخ 99/10/30 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/1 مورخ 99/10/30 فی ما بین شهرداری و آقای ابراهیم مقدسی مالک پلاک ثبتی 1/44523 واقع در خیابان 20 متری اول شهرک قائم مشتمل بر 6 بند قرائت و با افزایش طبقات از 5/5 روی پیلوت به 5/7 طبقه روی همکف  رعایت مقررات ملی ساختمان پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 و تامین پارکینگ در محل و موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 99/20/16002مورخ 99/10/30 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/15943 مورخ 99/10/30 فی ما بین شهرداری و آقای علی بادکوبه مالک پلاک ثبتی1/5386/5362/7615 واقع در خیابان شریعتی-شهرک میرزایی  مشتمل بر 6 بند قرائت و با افزایش طبقات از 5/3 طبقه روی همکف به 6 طبقه روی همکف با 5 طبقه به شرط تامین پارکینگ در محل و رعایت مقررات ملی ساختمان پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 16072/20/99 مورخ 23/10/99 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 15672/20/99 مورخ 23/10/99 فی ما بین شهرداری و آقای عبدالکریم تقی نژاد مالک پلاک ثبتی 1/5386/5362/7615 واقع در خیابان شهید میرزایی مشتمل بر 6 بند قرائت و با افزایش طبقات از 5/2 طبقه روی پیلوت به 5 طبقه روی همکف با تامین پارکینگ در محل پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 15810/20/99 مورخ 25/10/99 شهرداری محترم درخصوص دونسخه خط پروژه کوچه فرعی 8 متری منشعب از خیابان شهید طالبی-خیابان شهید محمدیان قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 99/20/16255مورخ 99/11/6 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/16188مورخ 99/11/5فی ما بین شهرداری و آقای حسن یزدانی چراتی مالک پلاک ثبتی 1/5912واقع در خیابان شهید چمران مشتمل بر6 بند قرائت و با تبدیل به 10 واحد مسکونی و سطح اشغال 75درصد موافقت می گردد پس از تایید  در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 قابلیت اجرایی دارد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

نامه  شماره 99/20/16518 مورخ 99/11/12 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/16355 مورخ 99/11/8 فی ما بین شهرداری و خانم هیما محمدیان وآقای علی اکبرمهرداد مالک پلاک ثبتی 1/3051 واقع در خیابان شریعتی کوچه مفتح مشتمل بر 4 بند قرائت و با تغییرکاربری در صورت پرداخت وجه نقد موافقت می گرددضمناً قیمت کارشناسی به شورا ارسال گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 8-ماده واحده

نامه  شماره 99/20/16251 مورخ 99/11/6شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه فی ما بین شهرداری و آقای حمید رضا علایی شهیری به شماره 99/20/16230 مورخ 99/11/5مشتمل بر 6 بند قرائت و با افزایش طبقات از 3 طبقه به 5/5 طبقه روی همکف و با تامین پارکینگ در محل به صورت تک واحدی با رعایت مقررات ملی ساختمان پس از تایید در کمیته فنی وکمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 9-ماده واحده

نامه شماره 16254/20/99 مورخ 6/11/99 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 16190/20/99 مورخ 5/11/99فی ما بین شهرداری و آقای علی اکبرمحمدپور علمداردهی مالک پلاک ثبتی 6467/1 واقع در خیابان شهید طالبی کوچه شهید مدائنی مشتمل بر6 بند قرائت و با افزایش طبقات از 3 طبقه روی همکف به 7 طبقه روی همکف و با تامین پارکینگ در محل و رعایت مقررات ملی ساختمان پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 10-ماده واحده

نامه شماره 99/20/16253مورخ 99/11/6 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/16192 مورخ 99/11/5 فی ما بین شهرداری و آقای علی اکبر محمدپور علمداردهی مالک پلاک ثبتی 1/8156/8373 واقع در خیابان 20 متری اول شهرک قائم مشتمل بر 6 بند قرائت و با افزایش طبقات از 5/3 طبقه روی پیلوت به 7 طبقه روی همکف پس از بررسی با تامین پارکینگ در محل و رعایت مقررات ملی ساختمان پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 11-ماده واحده

نامه شماره 99/20/16194 مورخ 99/11/5 در خصوص درخواست مالک پلاک ثبتی 1/13880 واقع در خیابان شهید چمران-چمران23 مبنی بر خرید مازاد معبر به مساحت 61/27 متر مربع قرائت ضمن موافقت مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا قیمت کارشناسی به شورا ارسال گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 12-ماده واحده

نامه شماره 99/20/15274 مورخ 99/10/14 شهرداری محترم در خصوص خانم فاطمه صفاری به شماره 99/10/27944مورخ 99/10/7 مبنی بر خرید مازاد معبر به مساحت 112/25 متر مربع واقع درخیابان شهید چمران قرائت و ضمن موافقت مقررگردید با شهرداری مکاتبه تا قیمت کارشناسی به شورا ارسال گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 13-ماده واحده

نامه شماره 99/20/16252مورخ 99/11/6شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/16180 مورخ 99/11/5 فی مابین شهرداری و آقای مجید مولایی مالک پلاک ثبتی 1/30150 واقع در خیابان شهید بهشتی-کوچه شهید صفوی مشتمل بربند 6 قرائت و با افزایش طبقات از 3 طبقه روی پیلوت به 6 طبقه روی همکف و با تامین پارکینگ در محل و مقررات ملی ساختمان پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 14-ماده واحده

نامه شماره 99/20/16360مورخ 99/11/8 شهرداری محترم درخصوص واگذاری فضایی به مساحت 800 متر مربع واقع در ساحل سبز مقابل جایگاه انتظامی پارکینگ اول جهت استقرار سرسره آبی و بادی طی فرآیند تشریفات مزایده قرائت و با واگذاری به صورت اجاره و مدت زمان معین با رعایت آیین نامه مالی شهرداری موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 15-ماده واحده

نامه شماره 15896/20/99 مورخ 29/10/99 شهرداری محترم درخصوص درخواست مالک پلاک ثبتی 19749/6445/1 واقع در خیابان شهید محبوبی مبنی بر خرید مازاد معبر بمساحت 40/1 متر مربع به پلاک ثبتی 19750/6445/1 مطابق طرح تفصیلی و اینکه شهرداری به استناد ماده 19 قانون نوسازی قصد واگذاری مساحت فوق را با قیمت کارشناسی روز را دارد قرائت و ضمن موافقت مقررگردید با شهرداری مکاتبه تا قیمت کارشناسی به شورا ارسال گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 16-ماده واحده

نامه شماره 15211/20/99 مورخ 14/10/99 درخصوص سه نسخه خط پروژه خیابان شهید نوبخت واقع درمحور بابلسر به فریدونکنار قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 17-ماده واحده

نامه شماره 16947/20/99 مورخ 20/11/99 شهرداری محترم درخصوص اجاره یک دستگاه خودروی سنگین (تریلی کفی)جهت برگزاری مانور یوم الله بیست و دوم بهمن ماه و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف 150304 متمم لایحه بودجه سال 99 مبلغ 100/000/000 ریال مساعدت نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با پنج رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند  18-ماده واحده

نامه شماره 99/20/16600  مورخ 99/11/13 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه مورخ 99/9/5 که در محل استانداری به ریاست استاندار محترم برگزار گردید و نامه شماره 86/42/84815 مورخ 99/9/8 مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران و همچنین نامه شماره 99/20/13838 مورخ 99/9/11 شهرداری به شورای اسلامی و برابر بند 2 خلاصه مذاکرات 47 مورخ 99/9/16شورا و همچنین به پیوست صورتجلسه توافق چهار جانبه(امام جمعه معزز، فرماندارمحترم، شهرداری و شرکت عمران مسکن شمال) به شماره ثبت 9/23/6193 مورخ99/11/8 دردفتر شرکت عمران مسکن شمال فی ما بین این شهرداری و شرکت مذکور بمنظور تحویل زمین و اجرای طرح ساحل بانوان انجام شد و طرح پیشنهادی با برآورد هزینه تقریبی 100/000/000/00 ریال از محل ردیف اعتباری 2010102 تقدیم، لازم به ذکر است که این شهرداری مترصد اجرای پروژه به میزان 20% عملیات اجرایی در سال جاری بوده که در نظر است در متمم بودجه پایدار گردد و مابقی در سال آتی در ردیف بودجه پیش بینی گردد و از طریق مناقصه عمومی اقدام لازم بعمل آید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 19-ماده واحده

مقرر گردید با توجه به نامه شماره 99/20/16497 مورخ 99/11/12 شهرداری محترم درخصوص مقاوم سازی پل آلمانی با هزینه 42/000/000/000ریال و با توجه به مطالعات انجام شده و خستگی سازه، جهت رفع خطر و جلوگیری از خطرات احتمالی بعدی مقاوم سازی با قید فوریت صورت پذیرد و در اولین متمم پایدار گردد موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *