صورت جلسه پنجاه سوم(99/7/11)

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 30/10/99 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای منصور رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده

خلاصه مذاکرات   

1-نامه شماره 99/2015275 مورخ 99/10/15 شهرداری محترم درخصوص افزایش درآمد شهرداری در چند ماه آخر سال گذشته و 9 ماهه سال جاری که بعلت روند روبه افزایش هزینه‌های اجرای طرح‌های عمرانی، رفاهی، فرهنگی و خدماتی خصوصاً جمع آوری و امحاء پسماند از یک سو و از سوی دیگر پرداخت هزینه‌های جاری و حقوق دستمزد و همچنین مطالبات معوقه مانده از سال های ماضی پیمانکاران طرح‌های عمرانی و غیره باعث ایجاد مضایق و تنگناهای مالی در سال ۹9 گردید و نظر به اینکه ارائه خدمات مناسب به شهروندان از اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعضای محترم شورای اسلامی شهر بابلسر می باشد از آنجائیکه ممکن است تحریم اعمال شده توسط استکبار جهانی در سال 1400 نیز ادامه یابد نظر به اینکه نیل به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و شورای اسلامی شهر در راستای ارائه خدمات عمرانی، فرهنگی، رفاهی و خدماتی بهتر به شهروندان بدون مشارکت همه جانبه مردم در تأمین هزینه های مذکور در جهت ایجاد فضای مناسب برای شهروندان میسور نخواهد شد با این وصف با وجود روند رو به تزاید هزینه‌ها بمنظور هم سویی با مردم و شهروندان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری بر اساس تأیید تعرفه ، عوارض و بهای خدمات سال 99 و برخی از تغییرات به شرح صفحات 6 و 10 الی 12 و  15 و 39 الی 40 و 46 الی 48 و 55 الی 78 و 80 در مجموع تقریباً به طور میانگین با حدود 20 درصد افزایش تهیه و تنظیم گردید و مستند به بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری به پیوست ایفاد می گردد قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

2-نامه شماره 99/10/2999/20/15900 شهرداری محترم درخصوص پاسخ به نامه شماره 1759 مورخ 99/10/14 و با عنایت به بند 4 صورتجلسه شماره 24 مورخ 99/4/25و نیز بند 7 صورتجلسه شماره 41 مورخ 99/11/8آن شورا و نامه شماره 1362 مورخ 93/9/1و همچنین نامه شماره 2130 مورخ 99/10/26ریاست محترم دوره چهارم شورای اسلامی شهر و نظر به دستور ریاست محترم دادگستری و شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان بابلسر مبنی بر تخریب  سازه های موجود در رودخانه، با توجه به اینکه جمع کثیری از این قشر سالیان متمادی به فعالیت اقتصادی در رودخانه مشغول بوده و در راستای ارتقای سطح کیفی محل فعالیت خود متحمل هزینه های گزافی شده اند و علیرغم آن هم اینک با اجرای دستور تخریب کمال همکاری را در اجرای این حکم داشته اند؛ شهرداری در نظر دارد جهت جبران برخی از مشکلات پیش آمده برای آنان و نیز پیشگیری از تبعات بعدی اجتماعی بیکار شدن این دسته شهروندان نسبت به احداث غرفه هایی در سطح شهر با هزینه اشخاص موضوع این نامه، با نما و ساختمانی یکسان، مشابه، مصالح مشخص و معین، مورد تأیید واحد فنی و عمرانی و طرح هایی که به تصویب آن شورای محترم و شهرداری خواهد رسید به تعداد چهل غرفه، مطابق ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری‌ها به ایشان بصورت اجاره سالیانه واگذار نماید قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

3-نامه هیئت امنای مسجد الرضا(ع) خیابان شهید طالبی درخصوص درخواست مصالح جهت احداث مغازه نانوایی و مرمت دیوار حیاط مسجد مذکور قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

4-نامه آقای سید علی هاشمی درخصوص درخواست مساعدت جهت تعمیر اتومبیل ایشان که چندی پیش آتش گرفته است قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

5-نامه یکی از اعضای محترم شورای اسلامی درخصوص مصوبه شورای اسلامی مبنی بر نامگذاری یکی از خیابان ها و یا میداین به نام شهید مدافع سلامت جناب آقای دکتر مظفر ربیعی و اینکه تا کنون اقدامی صورت نگرفته و باتوجه به نزدیک شدن به اتمام پروژه ساختمان شماره 2 بیمارستان شفا بابلسر و کمبود بودجه جهت تامین هزینه تابلو بیمارستان مذکور، جهت ساخت و نصب تابلو به نام آن شهید گرانقدر قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

کمیسیون عمران

6-نامه آقای حبیب اله پور از شهروندان بابلسری ساکن خیابان شهید طالبی درخصوص درخواست مساعدت جهت واگذاری یک باب دکه واقع در منطقه ساحل سبز پارکینگ پنجم قرائت و پس از بررسی مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا درصورت وجود دکه با رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها و انجام مزایده واگذار گردد.

7-نامه ساکنین خیابان شریعتی- عبدالحسینی 9 درخصوص تعرض به کوچه توسط یکی از مالکین قرائت و پس از بررسی مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه، واحد گشت ساختمانی و واحد فنی و عمرانی بررسی و اقدام لازم صورت پذیرد.

8-نامه موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به شماره  13214مورخه 99/9/9 درخصوص عملیات حسابرسی سالهای 1394 و 1395 سازمان حمل و نقل همگانی و شهرداری بابلسر قرائت و پس از بررسی مقرر گردید با قید فوریت نسبت به ارائه صورتهای مالی و صورت تفریغ بودجه سالهای مذکور به شورا ارسال گردد.

9-نامه آقای سید کاظم میری و شرکاء درخصوص ممانعت مدیریت شهرک دریاکنار در عملیات ساخت و ساز علیرغم مجوز ساخت از سوی شهرداری قرائت و پس از بررسی مقرر گردید با شهرداری محترم و مدیریت محترم شهرک دریاکنار مکاتبه، اقدامات قانونی لازم صورت گیرد.

10-نامه اداره شیلات شهرستان بابلسر درخصوص درخواست به تعویق انداختن عملیات نصب پل عابر زیر پل روگذر باتوجه به اینکه حوضچه آرامش به مورد بهره برداری قرار می گیرد قرائت و پس از بررسی باتوجه به اینکه تاخیر در پروژه موجب تضرر شهرداری از جهت پرداخت خسارت به پیمانکار می گردد لذا امکان تأخیر در اجرای پروژه امکان پذیر نمی باشد.

11-نامه اهالی جوادیه 1 درخصوص سرپوشیده نمودن کانال آبراه بسیج 9 روبروی آموزشگاه رانندگی هستی قرائت و پس از بررسی مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه، اقدام مساعد صورت پذیرد.

12-نامه آقای مجید شناسی درخصوص درخواست اعطای زمین معوض باتوجه به تعریض معبر ملک واقع در خیابان شهید چمران قرائت و پس از بررسی مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه، درصورت امکان ملک معوض داده شود.

13-نامه خانم دریا کشوری درخصوص تعرض و تعدی آقای علی لشکری و محمد نجف نژاد به ملک خود واقع در خیابان بهشتی 8 قرائت و پس از بررسی طبق رعایت ماده 101 قانون شهرداریها مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا مدارک و مستندات جهت بررسی به شورا ارسال گردد.

14-نامه ساکنین کوچه شهید مدائنی 18 درخصوص درخواست آسفالت کوچه اصلی و کوچه های فرعی قرائت و پس از بررسی مقرر گردید با شهرداری محترم جهت اقدام مساعد مکاتبه شود.

15-نامه شماره 99/20/13251 مورخ 99/8/29 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/13063 مورخ 99/8/25 فی ما بین شهرداری و آقای مبین مودتی واقع در خیابان محمدزاده-محمدزاده 16 مشتمل بر 6 بند قرائت و پس از بررسی مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا مدارک و مستندات احراز مالکیت و طرح تفصیلی جهت بررسی به شورا ارسال گردد.

16-نامه شماره 99/20/15558 مورخ 99/10/21 شهرداری محترم درخصوص درخواست اهالی ساکنین خیابان امام (ره)-کوچه فجر مبنی بر تغییر در عرض مصوب کوچه برابر طرح تفصیلی مصوب سال 1370 کوچه موردنظر 12 متری بن باز با رعایت تعریض از محور کوچه پیشنهاد گردیده بود که بر همین اساس برای پلاک ثبتی 2140 فرعی از یک اصلی پروانه ساختمانی شماره 6317/4مورخ 74/5/14 و پایانکار ساختمانی شماره 7143/40 مورخ 74/6/9 پس از رعایت تعریض خیابان صادر گردید اما در ادامه کوچه فوق الذکر برابر طرح تفصیلی سال 84 و همچنین طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده مصوب سال 92 به صورت بن بست وهمچنین 8 متری پیشنهاد گردید که باتوجه به آن برای بسیاری   پلاک ها از جمله پلاکهای ثبتی 1/4181آقای سالاریه و نیز 1/2140 آقای توسلی به ترتیب پروانه ساختمانی 42813 مورخ 96/12/27 و پایانکار ساختمانی 8560 مورخ 86/4/29 صادر گردیده در کمیسیون عمران و توسعه شهری قرائت و پس از بررسی مقرر گردید برابر ضوابط و طرح های تفصیلی و بافت فرسوده اقدام شود و همچنین با شهرداری مکاتبه تا بازنگری طرح تفصیلی با قید فوریت انجام شود.

17-نامه شماره 99/20/14495 مورخ 99/9/27شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/20662 مورخ 99/9/25 فی ما بین شهرداری و آقای ناصر پاشایی گتابی مالک پلاک ثبتی 29331 الی 1/29334 واقع در بلوار شهید علیزاده-پارکینگ پنجم مشتمل بر 6 بند قرائت و پس از بررسی مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه، فرم ضوابط و لفاف به شورا ارسال گردد.

18-نامه یکی از اعضای محترم شورای اسلامی درخصوص پیگیری اجرای کمربندی شرقی بابلسر که بیش از پانزده سال است که مسکوت مانده قرائت و پس از بررسی مقرر گردید طرح مورد نظر در شورا بررسی گردد و با نماینده محترم شهرستان و ادارات راه و شهرسازی و شرکت ساخت و توسعه استان مکاتبه صورت پذیرد.

19-نامه یکی از اعضای محترم شورای اسلامی درخصوص طرح بازآفرینی شهری جهت توسعه بافت های فرسوده شهر و انعقاد قرارداد با شرکت مشاوره صلاحیت دارد قرائت و پس از بررسی مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه، با توجه به اهمیت موضوع شهرداری بابلسر نسبت به انعقاد قراداد از طریق آیین نامه مالی شهرداری با شرکت مشاور صلاحیت دار اقدام نماید.

20-نامه شماره 8625992572 مورخه 20/9/99 فرمانداری محترم درخصوص جلوگیری از تغییر کاربری، تفکیک، ساخت و سازهای غیرمجاز و رسیدگی به تخلفات ساختمانی قرائت و پس از بررسی مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه برابر دستورات اقدامات لازم صورت پذیرد و از هرگونه تفکیک غیرمجاز با هر نوع کاربری جلوگیری شود و همچنین رعایت ماده 101 قانون شهرداریها الزامیست و اجرا گردد.

21-نامه شماره 8625992546 مورخ 99/9/18 فرمانداری محترم درخصوص صورتجلسه جلوگیری از تغییر کاربری، تفکیک، ساخت و سازهای غیرمجاز و صیانت از زمین های زراعی و باغات قرائت و پس از بررسی باتوجه به بند 6 مصوبه فوق مکاتبه لازم با اداره کل راه و شهرسازی انجام با قید فوریت نسبت به بازنگری طرح تفصیلی اقدام شود.

22-نامه یکی از اعضای محترم شورای اسلامی درخصوص پیشنهاد توافق با ملک مجاور انتهایی خط پروژه طرح کمربندی غربی و همچنین نیاز مبرم به بازنگری طرح تفصیلی در کمیسیون عمران و توسعه شهری قرائت و پس از بررسی مقرر گردید با شهرداری محترم جهت اقدام لازم و فوری مکاتبه تا بررسی و مطالعات لازم صورت پذیرد.

23-نامه شرکت توسعه و عمران شهرستان بابلسر مبنی بر طرح بازآفرینی میدان معلم در قالب B.O.O.T که شرکت در دستور کار خود دارد و با توجه به موقعیت استراتژیک میدان معلم بابلسر و تملک وزارت راه و شهرسازی ( واگذاری 99 ساله به شهرداری بابلسر )، دسترسی آسان شهروندان بومی و گردشگران اقتصادی به آن مکان و توسعه  صادرات کشور جهت آغاز رایزنی در کمیسیون عمران و توسعه شهری قرائت و پس از بررسی مقرر گردید طرح پیشنهادی براساس وضع نهایی میدان به شورا ارائه و با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

24-نامه شماره 99/2015211 مورخ 99/10/14 شهرداری محترم درخصوص خط پروژه خیابان شهید نوبخت واقع در محور بابلسر به فریدونکنار قرائت و پس از بررسی مقرر گردید باتوجه به اینکه طرح تفصیلی در نقشه ارسالی مشخص نبود در جلسه آتی مطرح و بررسی گردد.

25-پس از بازدید اعضای کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی از سطح شهر و محلات مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه، باتوجه به تردد شهروندان و همچنین برپایی سه شنبه بازار در بلوار ساحلی، خیابان حدفاصل پارکینگ 6 و 7 جهت بهسازی مسیر، زیرسازی و آسفالت با مشارکت پلاژداران محترم صورت پذیرد.

26-پس از بازدید اعضای کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی شهر بابلسر مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا نسبت به جمع آوری تابلوی جنب پلاژ متل عسل اقدام صورت پذیرد.

27-پس از بازدید اعضای کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا نسبت به روشنایی مسیر و معابر ضلع جنوبی پلاژها اقدام لازم صورت گیرد.

کمیسیون فرهنگی

28-نامه خانم خدیجه نجف پور در خصوص درخواست تامین هزینه های درمان بیماری فرزند ایشان قرائت و ضمن موافقت مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

29-نامه آقای مهدی باباجانی تنها بازیکن بسکتبال با ویلچیر شهرستان درخصوص خواست مساعدت مالی جهت خرید ویلچر قرائت و موافقت گردید.

مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 99/20/15517مورخ 99/1020شهرداری محترم درخصوص واگذاری قسمتی از پارک شهرداری واقع در انتهای بلوار طالقانی جهت استفاده و بهره برداری  از ماشینهای شارژی کودکان از طریق فرآیند مزایده به مدت یک سال (سال 1400) اقدام نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 99/20/15517 مورخ 99/10/20 شهرداری محترم درخصوص مساعدت به تیم فوتبال شهدای بابلسر جهت حضور در لیگ دسته دوم کشور و به منظور کمک هزینه تهیه البسه برای بازیکنان تیم مذکور بمبلغ 500/000/000 ریال از محل ردیف 150304، ماده 15 بودجه شهرداری قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 99/20/15208 مورخ 99/10/14 شهرداری محترم درخصوص اهمیت برگزاری نماز جماعت در محل شهرداری و اینکه درنظر است به امام جماعت بصورت ماهیانه مبلغ 9000/000 ریال از محل ماده 15 هدیه گردد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 99/20/15920 مورخ 99/10/29 شهرداری محترم درخصوص نامگذاری پل چهارم که در حال اجرای عملیات تکمیلی است به جهت پاس داشت مقام رفیع سردار دلها، شهید والامقام سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده رشید و دلاور نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که پل مذکور را مزین سازد قرائت و موافقت گردید. این این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 99/20/14314 مورخ 99/10/23 شهرداری محترم درخصوص تکمیل محوطه و خزانه فضای سبز شهرداری واقع در خیابان امام و تسریع در فرآیند انعقاد قرارداد و استفاده از ظرفیت پیمانکاران بومی نیاز است تا مبلغ 14/974/100/000 ریال با شرکت ساورز شفق سام از محل ردیف 2010201 لایحه بودجه سال 99 جهت تکمیل پروژه فوق الذکر بصورت ترک تشریفات مناقصه واگذار گردد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با پنج رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه  شماره 99/20/14648 مورخ 99/9/30 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/14458 مورخ 99/9/26 فی ما بین شهرداری و آقای جمشید آقاجانی مالک پلاک ثبتی 1/5386/5362/7719 واقع در شهرک شهید میرزایی مشتمل بر 6 بند قرائت و پس از بررسی با تأمین پارکینگ در محل و رعایت مقررات ملی ساختمان پس از تأئید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت می شود.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

نامه شماره 99/20/13252 مورخ 99/8/28 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/13064 مورخ 99/8/25 فی ما بین شهرداری و آقای حمیدرضا تابان مالک پلاک ثبتی 1/3139/7974 واقع در خیابان پاسداران-جنب اداره ثبت مشتمل بر 6 بند قرائت و پس از بررسی درصورت تأمین پارکینگ در محل و رعایت مقررات ملی ساختمان پس از تأئید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 با 5/9 طبقه موافقت می شود.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 8-ماده واحده

نامه شماره 99/20/15898مورخ 99/10/29 شهرداری محترم درخصوص روند رو به تزاید هزینه‌های طرح های عمرانی و خدماتی فرهنگی رفاهی به منظور ایجاد فضای مناسب شهری در جهت رفاه شهروندان که توسط شهرداری ارائه می گردد از یک سو و از سوی دیگر افزایش هزینه های جاری برای جبران قسمتی از کاهش قدرت خرید کارکنان خدوم شهرداری و همچنین پرداخت دیون ماضی باعث گردید که شهرداری با مضایق و تنگناهای مالی مواجه گردد به منظورجلب مشارکت شهروندان در پرداخت مطالبات معوقه و تشویق تولیدکنندگان ساختمان و انبوه‌سازان در اجرای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و همچنین حسب بند س ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای های اسلامی شهر مصوبه 78/7/7  هیات محترم وزیران پیشنهاد می گردد رویه تشویقی زیر به منظور تسهیل و تسریع در مشارکت شهروندان در پرداخت به موقع مطالبات شهرداری مورد اعمال و اقدام قرار گیرد.

ادامه ماده واحده 8

1-کلیه شهروندان که نسبت به پرداخت بدهی معوقه سال جاری ناشی از بهای خدمات، عوارض کسب و پیشه و بدهی مشاغل خاص به صورت نقدی و یکجا از تاریخ 99/11/15 لغایت 99/12/23به مدت 30 روز کاری اقدام نمایند مشمول جایزه خوش حسابی پرداخت نقدی به میزان 25 در صد قرار گیرند.

۲-کلیه انبوه سازان و تولیدکنندگان ساختمانی که نسبت به پرداخت بدهی‌های معوقه ناشی از عوارض ساختمانی و بهای خدمات از تاریخ 99/11/15  لغایت 99/12/23به مدت 30 روز کاری  به صورت نقدی و یکجا اقدام نمایند مشمول 35 درصد جایزه خوش حسابی پرداخت نقدی قرار خواهند گرفت.

۳-کلیه انبوه سازان و تولیدکنندگان ساختمان که نسبت به اخذ شناسنامه ساختمان(پروانه ساختمان)احداث بنا از تاریخ 99/11/15 لغایت 99/12/23به مدت 30 روز کاری  اقدام نمایند کلیه عوارض ناشی از صدور شناسنامه ساختمانی و بهای خدمات را به صورت نقد و یکجا پرداخت نمایند مشمول 45 درصد جایزه خوش حسابی پرداخت نقدی قرار خواهند گرفت.

تبصره ۱-عوارض مازاد تراکم، ارزش افزوده، تغییر کاربری و دیگر عوارض که در زمان صدور شناسنامه ساختمان ملاک محاسبه قرار می‌گیرد مشمول مواد مذکور در بندهای ۳ و ۲ می گردد.

تبصره ۲-عوارض عدم تامین پارکینگ و جرایم ماده صد که حسب آرای کمیسیون مربوطه قطعیت یافت و همچنین عوارض نوسازی و عوارض سالیانه اتومبیل و مالیات بر ارزش افزوده، سهم آموزش و پرورش مشمول تسهیلات جایزه خوش حسابی نمی گردد.

ادامه ماده واحده 8

خواهشمند است مقرر فرمائید نسبت به تصویب پیشنهاد شهرداری در اولین جلسه شورای اسلامی شهر اقدام لازم مبذول فرمایند امید است شهرداری بتواند با همیاری، همدلی و هم اندیشی اعضای محترم شورای اسلامی شهر بابلسر بر مضایقی که توسط استکبار جهانی به نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم اسلام مدار تحمیل گردید فایق آید و خدمات رفاهی و عمرانی مناسب تر از گذشته به مردم شریف بابلسر ارائه نماید قرائت و موافقت گردید.

 این ماده واحده با شش رأی موافق و یک رای ممتنع تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *