صورتجلسه ( چهلم ) مورخه 99/8/6

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 99/8/6 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای هوشیار خسروی و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.


  • دستور کار جلسه

بررسی نامه های وارده

  • خلاصه مذاکرات

1-نامه شماره 99/20/11264 مورخ 99/7/19 شهرداری محترم درخصوص پاسخ به نامه شماره 18223 مورخ 99/7/1 مبنی بر توافق پارکینگ طبقاتی فی ما بین شهرداری  و آقایان رمضانعلی افشار مالک پلاک ثبتی 1/394 و محمد صادق حسینی یازرلو مالک پلاک ثبتی 1/1097 در مورد توافق احداث پارکینگ طبقاتی در زمین شهرداری در ازای کسری 150 پارکینگ مجتمع های تجاری خود می باشد منعقد شده که می بایست در تاریخ 90/12/1 ساختمان فوق تکمیل و تحویل شهرداری می گردید و جهت تکمیل آن بمنظور بهره برداری نیازمند هزینه بیش از 20/000/000/000 ریال می باشد قرائت و مقرر گردید شهرداری از طرفین دعوت تا در سریع ترین زمان نسبت به رفع مشکلات حقوقی و رفع موانع اقدام نماید.

2-نامه شماره 99/20/11793 مورخ 99/7/28 شهرداری محترم به مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران درخصوص انتخاب حسابرس موضوع بند 30 ماده 80 قانون تشکیلات، وظائف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، بدینوسیله به استحضار می رساند به استناد بند 5 مصوبه مورخ 99/3/6 شورای اسلامی شهر بابلسر، موسسه حسابرسی کارای پارس(عضو جامعه حسابداران رسمی) جهت حسابرسی صورتهای مالی قانونی منتهی به سال مالی 99/12/29 انتخاب و قرارداد مربوط به شماره 848 مورخ 99/5/25 فی مابین شورای اسلامی شهر بابلسر و موسسه موصوف منعقد گردید قرائت و جهت پیگیری به کمیسیون عمران و مالی ارجاع گردید.

3-نامه شماره 99/20/11797 مورخ 99/7/28 شهرداری محترم درخصوص تخصیص 2 درصد از کل بودجه شورای اسلامی شهر به شورای اسلامی شهرستان(شورای فرادست)، بدینوسیله به استحضار می رساند به استناد جزء (6) بند(ج) فصل سوم بخشنامه بودجه شهرداریها موضوع نامه شماره 45160 مورخ 98/9/13 سازمان شهرداریها و دهیاریها کشور، تامین هزینه های شورای اسلامی شهرستان(شورای فرادست) از محل بودجه شورای اسلامی شهر میباشد. بر همین اساس شورای اسلامی شهر بابلسر بدین منظور می تواند تا سقف 2 درصد از حق السهم خود از محل بودجه سال جاری شهرداری بابلسر را در ردیف مربوط به بودجه شورای اسلامی شهر تامین و برابر آیین نامه نحوه هزینه بودجه شوراهای اسلامی کشور مصوب 99/2/29 هیات محترم وزیران به حساب شورای اسلامی شهرستان پرداخت نماید قرائت گردید.

4-نامه شماره 99/20/11918 مورخ 99/7/30 شهرداری محترم به اداره هواشناسی بابلسر درخصوص اینکه شهرداری قصد انجام مطالعات جامع جمع آوری آب های سطحی را دارد و نظر به اهمیت اطلاعات آماری میزان بارش سالیانه و دیگر شاخص های هواشناسی در انجام این مطالعات اداره مذکور به شهرداری ارائه فرماید قرائت گردید.

5-نامه شماره 99/20/11940 مورخ 99/7/30 شهرداری محترم به اداره آب منطقه ای شهرستان بابلسر درخصوص نظر به اهمیت بحث انجام مطالعات جمع آوری آب های سطحی در جلوگیری از آبگرفتگی ها و برنامه ریزی در زیر ساخت های شهری، جهت انجام این مهم، نیاز به اطلاعات دبی سیلاب و رقوم تراز آب دریا و رودخانه های بابلرود و شازده رود می باشد قرائت گردید.

6-نامه شماره99/20/11917  مورخ 99/7/30 شهرداری محترم به نظام مهندسی بابلسر درخصوص نظر به اهمیت بحث انجام مطالعات جمع آوری آب های سطحی در جلوگیری از آبگرفتگی ها و برنامه ریزی در زیر ساخت های شهری، جهت انجام این مهم نیاز به گزارشات مطالعات مکانیک خاک نقاط مختلف شهر بابلسر می باشد قرائت گردید.

7-نامه شماره99/20/12115  مورخ 99/7/30 شهرداری محترم به اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان بابلسر درخصوص محور بابلسر به فریدونکنار با عنایت به اینکه محور یاد شده در حوزه استحفاظی اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان بابلسر می باشد و به جهت منع قانونی برای هزینه خارج از حوزه شهری این شهرداری مجاز به ارائه خدمات ذکر شده نمی باشد قرائت گردید.

8-نامه شماره 99/20/12087 مورخ 99/8/5 شهرداری محترم به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بابلسر درخصوص سپتاژهای خانگی، پس از تهیه طرح توسط مشاور پروژه با شرکت تگین تهویه آراد بخشی از پروژه تصفیه خانه فاضلاب خانگی(سپتاژ) اجرا گردید. با عنایت به اینکه طرح می بایست به تایید شرکت آب و فاضلاب استان مازندران برسد جلساتی تشکیل گردید که دفتر مطالعات و بررسی های فنی فاضلاب نظریه بررسی یا بازنگری طرح ساماندهی سپتاژ را داده اند و ادامه فرآیند منوط به تایید فنی طرح می باشد قرائت گردید.

9-نامه شماره 99/20/11190 مورخ 99/7/16 شهرداری محترم درخصوص اجرای بند 8 ماده 55 قانون شهرداریها یک نسخه متمم و اصلاح بودجه پیشنهادی شماره یک سال جاری بالغ بر 1/300/000/000 هزار ریال معادل یکصد و سی میلیارد تومان شامل 1/169/900/000 هزار ریال درآمد پیشنهادی و 100/100/000 هزار ریال ناشی از منابع پیشنهادی حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای و 30/000/000 هزار ریال ناشی از منابع پیشنهادی حاصل از واگذاری دارایی های مالی و همچنین مصارف شهرداری مجموعاً معادل رقم صدرالاشاره تقدیم می گردد قرائت و به کمیسیون مالی و خزانه داری ارجاع گردید.

10-نامه شماره 99/20/11685 مورخ 99/7/24 شهرداری محترم درخصوص یک نسخه صورتجلسه شماره 99/20/11586 مورخ 99/7/22 فی ما بین شهرداری و آقای سید موسی فتحی انار مرزی مالک پلاک ثبتی 1/8427/9471 واقع در خیابان شهید محبوبی-محبوبی 22 مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

11-نامه شماره 99/20/11432 مورخ 99/7/20 شهرداری محترم درخصوص درخواست آقای عباسعلی رمضانی بشماره 99/20/17113 مورخ 99/6/22 مبنی بر خرید مازاد معبر به مساحت 37/36 متر مربع واقع در خیابان شهید حبیبی و اینکه شهرداری با استناد ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری قصد واگذاری مساحت فوق را با قیمت کارشناسی روز را دارد قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

12-نامه شماره 99/20/11439 مورخ 99/7/20 شهرداری محترم درخصوص اجرای تبصره 2 قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان بصورت مشاوره ای و پاره وقت از خدمات مشاوره ای چهار نفر از کارشناسان و اساتید بازنشسته دانشگاه مازندران و سازمان امور مالیاتی آقایان سید حسین حسینی، حسینعلی باباجانی، احمد آغاسی و احمد رضایی در امور مربوط به تهیه و تنظیم بودجه شهرداری و شورای اسلامی شهر استفاده نماید قرائت و مقرر گردید در جلسه آتی با حضور 7 عضو شورا بررسی گردد.

13-نامه شماره 99/20/11684 مورخ 99/7/24 شهرداری محترم درخصوص یک نسخه صورتجلسه شماره 99/20/11583 مورخ 99/7/22 فی ما بین شهرداری و خانم زوبیده موقرنژاد مالک پلاک ثبتی 12/4/180 واقع در بلوار دانشگاه-مجتمع کاسپین مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

14-نامه شماره 99/20/11363 مورخ 99/7/19 شهرداری محترم درخصوص سپاس بی کران از جناب آقای حسین زادگان استاندار معزز مازندران به دلیل حمایت و کوشش های تحسین برانگیز ایشان جهت اخذ مجوز احداث کارخانه آسفالت شهرداری بابلسر و نیز تمامی اعضای محترم شورای برنامه ریزی و توسعه استان و همچنین همه عواملی که در این خصوص از هیچگونه مساعدت و همکاری دریغ نورزیدند، جواز تاسیس کارخانه مذکور با ظرفیت یکصد و هشتاد هزار تن(180/000) به نام شهرداری بابلسر از وزارت صمت(صنعت، معدن و تجارت) دریافت گردیده است، ضمن آنکه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران در قالب کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست هم موافقت خود را با احداث کارخانه آسفالت متعلق به شهرداری بابلسر اعلام کرده اند قرائت گردید.

15-نامه شماره 99/20/11682 مورخ 99/7/24 شهرداری محترم درخصوص سه نسخه خط پروژه خیابان 22 متری شهید طالبی و 20 متری جنب هواشناسی برابر طرح تفصیلی و مصوبه کمیسیون ماده 5 ترسیم گردیده قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

16-نامه مسئول حراست شهرداری محترم درخصوص عطف نامه شماره 86/21/68828 استانداری مازندران و به استناد تصمیم مورخه  چهل و سومین جلسه ستاد پیشگیری ویروس کرونا به اطلاع همکاران محترم می رساند:1-تمامی کارکنان موظف به استفاده از ماسک می باشد.2-رعایت فاصله گذاری برای تمامی پرسنل الزامی می باشد.3-از ورود افرادی که فاقد ماسک هستند جلوگیری شود.4-هرگونه پاسخگویی به مراجعین فاقد ماسک ممنوع می باشد قرائت و درصورت امکان شهرداری نسبت به توزیع ماسک به پرسنل و ارباب رجوعان اقدام نماید.

17-نامه شورایاری محله باغ فلاحت درخصوص درخواست مساعدت جهت پرداخت هزینه رنگ آمیزی سایه بان های نمای ورودی مسجد ولیعصر(عج) قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

18-نامه اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی به هیات تکواندو جهت برگزاری چندین مرحله اردوی تیم ملی و میزبانی مسابقات تکواندو قهرمانی کشور در سال گذشته قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

19- نامه اهالی خیابان بهشتی 16 مبنی بر درخواست ترمیم آسفالت و باز کردن مسیر اگو ها قرائت و پس از بررسی درکمیسیون عمران مقرر گردید جهت مساعدت و اقدام لازم با شهرداری محترم مکاتبه گردد.


  • مصوبات جلسه

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 1100 مورخ 99/7/22 شهرداری محترم درخصوص یک برگ صورتجلسه هیئت مدیره سازمان مدیریت حمل و نقل مبنی بر حق الزحمه سرایداری نمازخانه پارک شورا بمبلغ 5/000/000 ریال بصورت ماهیانه به آقای عبدالکریم شربتی از محل ماده 15 لایحه بودجه سال 99 پرداخت نماید قرائت و موافقت گردید.

∗این ماده واحده با پنج رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 99/20/10997 مورخ 99/7/13 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/10827 مورخ 99/7/7 فی ما بین شهرداری و آقای شهرام صالحیان مالک پلاک ثبتی 1/10827 واقع در خیابان شهید رجایی(مجتمع سیتی استار) مشتمل بر 5 بند قرائت با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها و موافقت می گردد.

∗این ماده واحده با چهار رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره  99/20/11787مورخ 99/7/27 شهرداری محترم درخصوص واگذاری پارکینگ طبقاتی شهرداری واقع در خیابان شهید رجایی به دلیل عدم صرفه اقتصادی از طریق ماده 13 آیین نامه مالی قانون شهرداریها به افراد واجد شرایط قرائت و با واگذاری پارکینگ بصورت اجاره براساس آیین نامه مالی شهرداریها موافقت گردید ضمناً مبلغ اجاره و بندهای قرارداد قبل از مزایده به شورا ارسال گردد.

∗این ماده واحده با پنج رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 99/20/12176 مورخ 99/8/6 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به حوزه مقاومت بسیج شهری صاحب الزمان(عج) به منظور خرید تجهیزات و اقلام گشت رضویون، و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف اعتباری 150208 لایحه بودجه سال 99 به حوزه مذکور مبلغ 160/000/000 ریال مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

∗این ماده واحده با پنج رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *